2-semestralne

ECE-logo

Aktualnie nie prowadzimy studiów podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE

studia podyplomoweStudia Fundacja prowadzi we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem w Warszawie oraz Gdańską Szkołą Wyższą. Wykładowcami są profesorowie i nauczyciele akademiccy wielu polskich uczelni, nauczyciele koszalińskich szkół oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Rozpoczęcie nowych edycji (kierunków) następuje w lutym i październiku danego roku. Wszystkie zajęcia odbywają się w Koszalinie. Zapewniamy komfortowe warunki kształcenia i dogodne sposoby finansowania.

Nowość!

Ubezpieczenia społeczne

Studia prowadzone są przez Gdańską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie. Celem studiów jest dostarczenie lub uaktualnienie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy – czytaj więcej!

Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych

Absolwent studiów posiada kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu administrowania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych oraz jest przygotowany do prowadzenia w państwowych, samorządowych i innych jednostkach organizacyjnych systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymogami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami zarówno polskimi i europejskimi.

Dietetyka i zarządzanie żywieniem zbiorowym

Absolwent studiów jest przygotowany do planowania i prowadzenia racjonalnego żywienia, kontrolowania jakości produktów oraz warunków ich wytwarzania i dystrybucji zgodnie z zasadami systemu HACCP.

HACCP (od ang. hazard analysis and critical control points) – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczym. System ten ma na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Aktualnie w naszej ofercie

 • Surdopedagogika
 • Mediacje i negocjacje
 • Prawno-administracyjne
 • Administracja i zarządzanie
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • BHP z elementami zarządzania
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Dietetyka i zarządzanie żywieniem
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
bozena@fundacja-ece.edu.pl