Kursy i szkolenia

ECE-logo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KURSÓW i SZKOLEŃ

Zmiany w prawie pracy  po 1. stycznia 2019 r. -5 godzin

Kurs przeznaczony dla pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, itp. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy na nadchodzące zmiany w prawie pracy w 2019 r. oraz zasygnalizowanie potencjalnego kierunku zmian. Program szkolenia obejmuje między innymi: tworzenie dokumentacji pracowniczej; teczki akt osobowych; archiwizacja akt osobowych i przechowywanie dokumentacji; przepisy o ochronie danych osobowych; bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń; zasady przekazania do ZUS imiennych raportów i inne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

______________________________________

Kurs na kucharza -180 godzin

Pracujesz w gastronomii, ale nie posiadasz przygotowania zawodowego w tym kierunku, chcesz powrócić do zawodu, albo poznać tajniki pracy w kuchni, ten kurs jest dla Ciebie. Program zawiera m.in.: zapoznanie z procesami technologicznymi stosowanymi w przygotowywaniu potraw, nowoczesne techniki kulinarne (sous-vide, kuchnia molekularna), zasady żywienia, podstawy dietetyki, układanie menu, higiena w zakładzie gastronomicznym.

______________________________________

Udzielanie pierwszej pomocy dla opiekunów w żłobku lub przedszkolu -10 godzin

Zagadnienia ujęte w programie szkolenia: łańcuch przeżycia BSL; ocena stanu zdrowia poszkodowanego dziecka; prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej; zasady postępowania w różnych stanach zagrożeń.  Zajęcia prowadzi doświadczony ratownik medyczny.

______________________________________

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Zapraszamy na kurs, którego ukończenie daje kwalifikacje do pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

______________________________________

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzania zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – odnowienie uprawnień.

______________________________________

Dietetyka -60 godzin

W programie m.in.: zasady żywienia i jego rola w profilaktyce chorób,  promocja zdrowego stylu życia, projektowanie diet i jadłospisów, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia.

______________________________________

Komunikacja z osobami starszymi i niepełnosprawnymi  -30 godzin

Kurs jest przeznaczony dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Program zawiera następujące zagadnienia: odczytywanie znaczenia ruchów ciała, odczytywanie znaczenia dystansu fizycznego, poznanie mowy ciała, zastosowanie i stosowanie savoire-vivre w mowie i piśmie.

______________________________________

Kurs języka migowego KSS I stopnia -60 godzin

Celem kursu jest opanowanie podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku, formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania, umożliwienie podstawowej komunikacji z osobami niesłyszącymi.

______________________________________

Kurs psychologii i socjologii -60 godzin

Po zakończeniu kursu uczestnicy  będą mogli wyróżnić różne rodzaje psychologii: społeczną, kliniczną, wychowawczą, rodziny, ogólną, rozwojową. Poznają zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką, zastanowią się nad poszczególnymi procesami życiowymi, poznają zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody badawcze. Omawiając konkretne procesy, wezmą pod uwagę nie tylko przyczyny, ale także i efekty, co pozwoli przewidzieć zachowania i reakcje.

______________________________________

Kurs terapii zajęciowej -100 godz.

Suchacz kończący kurs terapeuta zajęciowy nabędzie umiejętności w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem; rozpoznawania i diagnozowania potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego; planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniającego diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

______________________________________

Kurs języka chińskiego

Kurs przeznaczony dla osób pragnących zdobyć umiejętności komunikowania się w języku chińskim w stopniu podstawowym. Zajęcia prowadzić będzie absolwentka sinologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • czas trwania kursu – 80 godz.
 • miejsce zajęć – budynek dydaktyczny Fundacji

______________________________________

Warsztaty choreoterapii

Choreoterapia to terapeutyczna technika z nurtu arteterapii czyli terapii poprzez sztukę. Przeznaczona zarówno dla osób chorych/zaburzonych, jak i dla wszystkich tych, którzy pragną podnieść swoją jakość życia. Nieistotny jest wiek, płeć, poziom sprawności i fakt, że „ktoś tańczyć nie potrafi”, ponieważ tańczyć umie każdy, a jeśli tego nie robi, to znaczy, że najprawdopodobniej blokuje go lęk przed oceną społeczną, wstyd. Choreoterapia stosowana jest zarówno w pracy z pacjentami z minimalnymi uszkodzeniami mózgu  jak i z zaburzeniami odżywiania, nerwicami, schizofrenią, z kobietami po mastektomii, ludźmi starszymi, z dziećmi autystycznymi, nadpobudliwymi, jak i osobami, chcącymi poszerzyć własną samoświadomość, chcącymi lepiej wyrażać siebie i rozwinąć swój twórczy potencjał.

______________________________________

Organizacja pracy z klientem –(rodzaje szkoleń)

  1. Etykieta służbowa
  2. Zarządzanie czasem
  3. Komunikacja multimedialna
  4. Praca z trudnym klientem pomocy społecznej
  5. Komunikacja niewerbalna w obsłudze klientów
  6. Sposoby minimalizacji stresu w pracy zespołowej
  7. Poprawne formy komunikacji z klientem wew. i zewn.
  8. Zasady tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji
  9. Organizacja pracy i usprawnianie procesu obsługi klientów
  10. Sztuka autoprezentacji, tworzenie prezentacji multimedialnych i zasady wystąpień publicznych

______________________________________

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Ukończenie kursu nadaje uprawnienia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w charakterze opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym.

 ______________________________________

Kierownik wycieczek szkolnych

Ukończenie kursu daje kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych. Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2, pkt 12  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150)

Informacje ogólne:
Tematyka kursu:
-organizacja wycieczek szkolnych/imprez
-transport autokarowy w turystyce
-bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez szkolnych
-organizacja pracy kierownika grupy wycieczek szkolnych/imprez
-bezpieczeństwo w turystyce
-szczegółowe omówienie zasad postępowania w sytuacjach trudnych

 ______________________________________

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego

srodki-ochronySzkolenie podstawowe dla rolników i osób zainteresowanych stosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie uprawniające do stosowania powyższych środków na okres 5 lat.

 • czas trwania kursu -14 godz. ( 2 dni szkoleniowe)

 ______________________________________

Koordynator ds. funduszy UE w placówce oświatowej

Charakterystyka kursuKurs przeznaczony dla nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz kadry zarządzającej placówką oświatową. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania środków UE na cele edukacyjne, które pozytywnie wpłyną na jakość edukacji w szkole jak i jej infrastrukturę. Dzięki środkom unijnym w ramach obecnego okresu programowania 2014-2020 można uzyskać fundusze na: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, szkolenia zawodowe przygotowujące uczniów do podjęcia pracy, kółka zainteresowań i wycieczki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli (studia podyplomowe), nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy itp.

 • czas trwania kursu -35 godz. (2 zjazdy po 2 dni szkoleniowe)
 • miejsce zajęć – budynek dydaktyczny Fundacji

 ______________________________________

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szkolenie skierowane do członków Gminnych Zespołów Dyscyplinarnych, zawiera tematykę: praca grupy roboczej, rozpoczynanie procedury Niebieskiej Karty, algorytmy działania poszczególnych służb w przypadku podejrzenia zagrożenia dla dziecka, budowanie kontaktu z klientem, w tym z ofiarą przemocy w rodzinie, formy pomocy psychologicznej, interwencja wobec sprawcy przemocy, funkcjonowanie zespołu, zakończenie procedury Niebieskiej Karty.

______________________________________

Coaching dla nauczycieli – poziom I
Możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela i pedagoga

Głównym celem coachingu jest zmiana. Zmiana może dotyczyć zarówno poziomu wiedzy, umiejętności jak i postaw. Coaching to zarówno proces jak i narzędzie – narzędzie do rozwoju własnego i do pomocy w rozwoju innych. Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności coachingowych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 • czas trwania: 30 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

 Coaching – nauczyciele

 ______________________________________

Mediacje w oświacie i rodzinie

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności dydaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów w relacji dorosły-dziecko oraz zapoznanie z technikami mediacyjnymi oraz nabycie umiejętności wprowadzania ich do przestrzeni szkolnej. Szkolenie pozwoli dostrzec rolę tworzenia Klubów Mediatorów w szkołach oraz promować mediacje rówieśnicze.

 • czas trwania: 50 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

Mediacje dla nauczycieli

 ______________________________________

Coaching Menedżerski – poziom I
Przywództwo i zarządzanie kadrą

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych zainteresowanych rozwojem osobistym oraz poszerzeniem własnego warsztatu pracy o skuteczne narzędzie jakim jest coaching.

 • czas trwania: 40 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

Coaching menedżerski – dyrektorzy

 ___________________________________________________________

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Opiekun medyczny

405Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Aktualnie występuje duże zapotrzebowanie na opiekunów medycznych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej np. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoch.

 ___________________________________________________________

KURSY i SZKOLENIA AKREDYTOWANE

(Kuratorium Oświaty w Szczecinie)

 • Obsługa kasy fiskalnej z elementami socjotechniki sprzedaży
 • Język niemiecki, branżowy – gastronomiczny
 • Kurs komputerowy z programem księgowym
 • Kompleksowa obsługa biura z obsługą komputera
 • Grafika komputerowa
 • Kurs komputerowy (grafika, baza danych)
 • Komputerowy z obsługą kasy fiskalnej
 • Obsługa podstawowa komputera
 • Tworzenie stron www
 • Kompleksowa obsługa biura
 • Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (z modułem języka niemieckiego)
 • Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • Magazynier
 • Kurs kelnerski
 • Kelner-barman
 • Opiekunka dziecięca
 • Bukieciarsko-florystyczny
 • Język migowy KSS I stopnia
 • Przedstawiciel handlowy
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Kosmetyczny
 • Uprawa i pielęgnacja roślin i krzewów
 • Pomoc kuchenna
 • Masaż rehabilitacyjny i klasyczny

SZKOLENIA SPAWALNICZE

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada uprawnienia (Certyfikat TUV SUD Polska Sp. z o.o. Dział Industrie Service) do prowadzenia szkoleń spawalniczych według poniższych norm i przepisów:

 • EN 287-1
 • EN ISO 9606 (seria norm)
 • AD-2000 Merkblatt HP3
 • Dyrektywy 97/23/WE

oraz w zakresie spawania:

 • łukowego elektrodą otuloną (111)
 • elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
 • drutami proszkowymi w osłonie gazów (136)
 • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)
 • acetylenowo-tlenowego (311)

INNE SZKOLENIA

 • Szkolenia BH P- wszystkie rodzaje
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie okresowe pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Kurs dla nauczycieli uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl