Fundacja Oświatowa

ECE-logo Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną, naukową i wychowawczą oraz umożliwia uzyskanie wykształcenia lub zdobycie atrakcyjnego zawodu.

O  N A S

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie jako jedna z większych placówek oświatowych na Wybrzeżu funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2003 roku. To wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej powoduje, że jesteśmy firmą znaną i rozpoznawalną, do której chętnie się powraca.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość nauki młodzieży w liceum ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych i ogólnych oraz w branżowej szkole I stopnia /19-ście zawodów/. Szkoła zawodowa umożliwia zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego i dobrze płatnego zawodu. Szkoły ponadpodstawowe są bezpłatne.

Stale dążymy do poszerzania zakresu naszej działalności. W ramach tych działań od 2016 roku rozpoczął działalność nowy obiekt żłobkowo-przedszkolny Żłobek „Bajkowy Las” i Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”, do którego zapisy prowadzimy przez cały rok.

W 2018 roku w Fundacji otwarto pierwszą w województwie zachodniopomorskim Szkołę Podstawową EuroSzkołę, realizującą program opracowany przez Instytut Dobrej Edukacji w Gdańsku. Edukacja spersonalizowana, koncentruje się na indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów, godząc je z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej MEN. Więcej szczegółowych informacji w tym zakresie można uzyskać pod nr tel. 884 865 745.

Fundacja w szerokim zakresie realizuje kursy zawodowe, kwalifikacyjne i szkolenia. Z powodzeniem wykorzystuje środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Systematycznie prowadzi bezpłatne formy kształcenia i szkolenia dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Prezes Zarządu Fundacji
Ryszard Modzelewski

tel. 94 342 48 20
tel. kom. 607 271 274

__________________________________________________________

Zakres działalności
Kontakt

___________________________________________________________

P O R O Z U M I E N I A <> C E R T Y F I K A T Y <> R E F E R E N C J E

Fundacja realizując działalność dydaktyczną systematycznie uzyskuje nowe zezwolenia i certyfikaty do prowadzenia edukacji na najwyższy europejskim poziomie. Poniżej kilka z nich.

___________________________________________________________

P O D Z I Ę K O W A N I A

Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi, administracji państwowej i samorządowej poprzez realizację szerokiego spektrum usług edukacyjnych. Jakość naszych usług jest systematycznie oceniana nie tylko przez przez studentów i słuchaczy, ale również przez instytucje zlecające szkolenie. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, młodym sportowcom, instytucjom i itp. Niektórzy przysyłają podziękowania.

___________________________________________________________

W Y R Ó Ż N I E N I A

Za swoją dotychczasową działalność Fundacja była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Do najważniejszych, należy zdobycie Złotego Denara i miana Firmy Roku oraz statuetki i tytułu Usługa Roku – Edukacja Pokoleniowa. Wyróżnienia te, są nie tylko formą uznania za zaangażowanie, innowacyjność i wysoki profesjonalizm, ale także motywacją do systematycznego poszerzania zakresu działalności edukacyjnej. Od 2016 roku w Fundacji funkcjonuje żłobek i przedszkole, a od 2018 szkoła podstawowa realizująca edukację spersonalizowaną wypracowaną przez Instytut Dobrej Edukacji – pierwsza szkoła tego typu w województwie zachodniopomorskim.

W 2010 roku Kapituła Konkursu organizowanego
przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową wyróżniła Fundację Złotym Denarem i nadała miano

Firma Roku

firma roku 2010

W 2015 roku Kapituła Konkursu organizowanego
przez Środkowopomorską Radę Naczelną Organizacji Technicznej wyróżniła Fundację Statuetką i tytułem

Usługa 2015 – Edukacja pokoleniowa

Usługa 2015

___________________________________________________________

G A L E R I A