RODO - ECE RODO - ECE


RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Informacja o ochronie i zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Ryszard Modzelewski – Prezes Zarządu Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15, nr telefonu 94 342 48 20, adres e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl.
 2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e, f, oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z Ustawą z 2 grudnia 2016 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu realizacji zadań wynikających z tych Ustaw.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów oraz równocześnie warunkiem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zawartym w Art. 15 ust.1 Ustawy o systemie oświaty.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Pana/Pani dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych na podstawie prawa krajowego;
 8. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie 4 i 5 celu przetwarzania, oraz w archiwum Fundacji– zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentacji szkolnej.
 9. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody lub ukończenia przez Pana/Pani dziecko nauki w tutejszej szkole.
 10. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie wizerunku Pana/Pani dziecka, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przed jej wycofaniem.
 11. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji  jest Krzysztof Rembowski, tel. 94 342 48 20, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw także bezpośrednio, kierując korespondencję na adres siedziby Fundacji lub e-mailem: iod@fundacja-ece.edu.pl.
 12. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest niezgodne z prawem.

______________________________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20
kom. +48 516 195 778
iod@fundacja-ece.edu.pl