Zapraszamy na kursy:

 • Kierownik wypoczynku – 20.04.2024 r., godz. 9.00
 • Wychowawca wypoczynku – 20.04.2024 r., godz. 9.00

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 • nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 • nie była karana (składa pracodawcy oświadczenie lub informację z KRK);
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej.

Więcej informacji

tel. kom. +48 512 224 761
e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl


Nowelizacja Kodeksu Pracy – 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie w trybie stacjonarnym

Program szkolenia zawiera następujące zagadnienia:

– Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące zwolnień od pracy wprowadzone ustawą o obowiązku obrony Ojczyzny

– Zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022

 • Zmiana progów podatkowych
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Zmiany w nowych zwolnieniach

– Planowane zmiany w związku z dostosowaniem przepisów do dyrektywy work-life balance

 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Obowiązek wprowadzenia urlopu opiekuńczego
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • Elastyczna praca na wniosek
 • Urlop ojcowski
 • Ochrona trwałości stosunku pracy

– Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą z dnia 1 sierpnia

 • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny?
 • W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
 • Kiedy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy                           o pracę?
 • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?
 • Jaki będzie tryb występowania o taką informację i jej udzielania
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • Podawanie przyczyny w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Na jakich zasadach umowa na czas określony zostanie zrównana z umową na czas nieokreślony?

– Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników:

 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego
 • W jaki sposób będziemy musieli przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia
 • Czy będzie obowiązek uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
 • Czy nie spełnienie tego wymogu będzie wykroczeniem

– Zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy:

 • Jakie będą rodzaje pracy zdalnej
 • W jaki sposób będzie praca zdalna wprowadzana
 • Kiedy pracodawca co do zasady będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie wykonywania pracy zdalnej
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej

– Nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu:

 • Którzy pracodawcy będą mogli wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości
 • Jak w zakładzie wprowadzić regulacje dotyczące takiej kontroli
 • Jakie pracodawca będzie miał obowiązki informacyjne
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Bielecka – prawniczka, przez wiele lat związana zawodowo
z Państwową Inspekcją Pracy, Radca Prawny. Trenerka posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń w całej Polsce z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP.

Termin szkolenia: 7 marca 2023 r. w godz. 9.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin

Koszt szkolenia: 385 zł brutto

Informacji udziela: Joanna Pałgan, nr tel. 512224761, adres email: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) należy przesłać na adres: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl

Płatności należy dokonać na konto nr: 49 1500 1096 1210 9005 5959 0000

Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. T. Chałubińskiego 15,

75-581 Koszalin, NIP 669-23-47-207

Termin płatności 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

_______________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne.

____________________________________________________

Prowadzimy nabory na następujące kursy:

 • Kurs opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym
 • Opiekun / opiekunka osób starszych
 • Projektowanie i zakładanie ogrodów
 • Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy 
   • Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby
 • Więcej informacji

  tel. kom. +48 512 224 761
  e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.plFormularz zgłoszeniowy

  _______________________________________

  Kurs Kasjer złotowo – walutowy

  Celem kursu jest opanowanie technik i metod pracy na stanowisku kasjera walutowego lub złotowego, poznanie zasad dokonywania operacji gotówkowych, ryzyka związanego z obrotem gotówkowym oraz zdobycie umiejętności rozpoznawania prawidłowego zabezpieczenia banknotów i monet.

  Jest to kurs umożliwiający pracę na stanowisku kasjera walutowego lub złotowego, zapoznanie się z obowiązującymi procedurami wynikającymi z prawa bankowego i dewizowego. Słuchacze poznają rodzaje stosowanych zabezpieczeń banknotów popularnych walut oraz sposoby rozpoznawania fałszywych banknotów.

  Wymiar szkolenia wynosi 10 godzin lekcyjnych.

  Kurs rozpoczyna się 3 grudnia 2022 r. o godz. 8.30

  Informacje udzielane są pod nr telefonu 512 224 761.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne.