Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. Szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada szerokie doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych. Projekty prowadziliśmy już ze środków przedakcesyjnych. Dotychczas zrealizowaliśmy dwadzieścia projektów skierowanych do różnych grup (osób), które z własnej inicjatywy chciały podnieść kwalifikacje lub zdobyć nowe umiejętności. Były to projekty skierowane do młodzieży uczącej się oraz takiej, która już zakończyła formalną edukację, do osób powracających na rynek pracy po przerwie na wychowanie dzieci oraz do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i nauczycieli. Zasadniczym celem tych projektów była promocja edukacji przez całe życie (lifelong learning), wsparcie osób, które są defaworyzowane na rynku pracy, a także wzbogacanie systemu edukacji w tym edukacji przedszkolnej o nowe sposoby prowadzenia zajęć i uzupełnianie oferty edukacyjnej. Zamierzamy kontynuować ten kierunek działań, gdyż uważamy, że najważniejszym elementem jest człowiek i możliwości jego rozwoju.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony w celu pozyskania informacji o nowych projektach realizowanych przez Fundację. Warto wykorzystać szansę skierowaną do Ciebie.