Przedszkole równych szans

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

_________________________________________________________

Projekt „Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans”

 

Niepubliczne Przedszkole Akademia  Małego Europejczyka realizuje projekt „Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans” w ramach Działania  RPZP.08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 .

Budżet projektu wynosi 1 082 172,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych:
919 772 ,00 zł

Cele projektu:

Poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w Koszalinie i powiecie koszalińskim, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka w Koszalinie dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz objęcie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne 60 dzieci w wieku przedszkolnym , a także zwiększenie szans edukacyjnych 7 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb oraz aktywne uczestnictwo rodziców w zajęciach specjalistycznych i zajęciach dodatkowych jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie od 01.04.2019 do 31.08.2020.

Rezultaty projektu:

Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego , zwiększenie szans edukacyjnych  w edukacji przedszkolnej przez 60 dzieci  w wieku przedszkolnym w wyniku uczestnictwa w zajęciach i warsztatach dodatkowych a także 8 nauczycieli nabędzie nowe kwalifikacje.

_________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkola
w ramach projektu „ Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans”
NR RPZP.08.01.00-32-K028/18

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy serdecznie do udziału  w projekcie „ Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans” , projektu współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działania RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej , Priorytetu RPZP.08.00.00 Edukacja. Celem projektu jest poprawa dostępności miejsc w przedszkolach w Koszalinie, wyrównanie deficytów wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci na wczesnym etapie edukacyjnym, a także pobudzenie i rozwijanie uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu zaplanowano:

  • przystosowanie pomieszczeń do nowej grupy przedszkolnej;
  • doposażenie przedszkola i placu zabaw;
  • zajęcia dodatkowe ( logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, psychologiczna oraz Integracji Sensorycznej, biofeedback, nauka czytania, terapia ręki), programy rozwojowe ( warsztaty min. taneczne, plastyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej) a także zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  • zajęcia dodatkowe z rodzicami ( terapia ręki, Warsztaty Integracja sensoryczna czyli jak wspierać rozwój dziecka na co dzień, warsztaty logopedyczne, warsztaty Integracja Sensoryczna)

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz  60. dzieci zwiększy swoje szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w wyniku uczestnictwa w zajęciach i warsztatach dodatkowych.

Do Przedszkola „ Akademia Małego Europejczyka-przedszkole równych szans” w ramach projektu zostaną zakwalifikowane dzieci spełniające  kryterium grupy docelowej:

  • dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-4 lata;
  • zamieszkujące na terenie miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01 lipca 2019 d 31 sierpnia 2019.

Dokumenty można  złożyć osobiście w Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka  – budynek Fundacji Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15
w godzinach 8.oo-14.oo. Ze względu na równość szans pierwszeństwo będą miały dzieci:

  • z niepełnosprawnościami;
  • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( opinia PPP);
  • rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Biuro projektu mieści się w budynku Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne
w Koszalinie, ul. T. Chałubińskiego 15, pokój 17D. Szczegółowych informacji nt. Projektu mogą zasięgnąć Państwo pod nr telefonu kom. 508 948 252 oraz 512 224 761;  e- mail: przedszkole@fundacja-ece.edu.pl.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

_______________________________________________________________________________

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl