Projekty UE

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

_________________________________________________________

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób, uczących się lub pracujących na terenie jednego z powiatów: koszaliński, m.Koszalin, szczecinecki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia certyfikowane lub kwalifikacyjne szkolenia i kursy zawodowe:

 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Montowanie stolarki budowlanej
 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Projekt realizowany w okresie: I.2019 – VI.2020 przez Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice

Cel projektu: Umożliwienie powrotu do pracy, bądź na rynek pracy osobom po przerwie na urodzenie i wychowanie dziecka w okresie 01.07.2018-31.12.2020 r. Cel zostanie osiągnięty przez zapewnienie bezpłatnej opieki (przez jeden rok) dla dzieci do lat 3 na nowo utworzonych miejscach oraz powrót na rynek pracy osób zatrudnionych będących na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich oraz znalezienie pracy przez bezrobotnych lub biernych zawodowo. Wśród osób powracających do pracy sześcioro to osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo dzieci zostaną objęte opieką żłobkową pod warunkiem zobowiązania się do podjęcia zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od momentu przyjęcia dziecka do żłobka. Wsparciem objęte zostaną osoby z Koszalina i powiatu koszalińskiego, tj. przyległych gmin: Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Świeszyno, Sianów. Projekt realizowany w okresie: 01.VII.2018 r.-31.XII.2020 r. przez Fundację Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.
_________________________________________________________________________________

Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Od 01.09.2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w 3 edycjach w okresie od września 2017 r. do lipca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.

Grupa docelowa to łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „Computer College” i Publicznego Technikum Informatycznego „Computer College” prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” oraz Zespołu Szkół Niepublicznych „Czaplówka”.

Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).

Wszyscy uczestnicy otrzymają też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych konsultacji oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Projekt jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. organ prowadzący szkoły LO i PTI „Computer College” w partnerstwie z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołem Szkół Niepublicznych „Czaplówka”.
_________________________________________________________________________________

Projekty  zrealizowane

 • Akademia kompetencji zawodowych
 • Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia – w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia
 • Akademia Mistrzów Kuchni – bezpłatne certyfikowane szkolenia dla kucharzy
 • Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywność zawodową młodych
 • Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach – szansą na dobry start małego dziecka
 • Lepsze wykształcenie-bezpieczna przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych szansą na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
 • Przełamać bariery-kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w podregionie koszalińskim
 • Akademia Rozwoju Zawodowego kelnera-profesjonalne szkolenia doskonalące gwarancją poprawy jakości i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich.

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl