Projekty UE

ECE-logo Projekty współfinansowane z EFS

„Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie”
Projekt w trakcie realizacji

 

Od 01.09.2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia matematyki w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w 3 edycjach w okresie od września 2017 r. do lipca 2020 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów oraz kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli matematyki w 4 niepublicznych ponadgimnazjalnych szkołach w Koszalinie.

Grupa docelowa to łącznie 250 uczniów oraz 8 nauczycieli matematyki z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego “Computer College” i Publicznego Technikum Informatycznego “Computer College” prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń “AYA” oraz Zespołu Szkół Niepublicznych “Czaplówka”.

Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci 50 godzin dodatkowych zajęć z matematyki wynikających z diagnozy ich potrzeb. Część zajęć poprowadzą nauczyciele szkolni w tygodniu, tuż po lekcjach szkolnych, a część nauczyciele akademiccy w wybrane soboty. Część zajęć odbędzie się na terenie uczelni wyższych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone aktywizującymi metodami i w środowisku cyfrowych (z wykorzystaniem komputerów, tabletów, tablic interaktywnych oraz kopiujących).

Wszyscy uczestnicy otrzymają też wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie indywidualnych konsultacji oraz możliwość udziału w uczniowskich zespołach projektowych rozwijających kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Projekt jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. organ prowadzący szkoły LO i PTI „Computer College” w partnerstwie z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Zespołem Szkół Niepublicznych „Czaplówka”.

________________________________________________________________________

Projekty  zrealizowane

  • Akademia kompetencji zawodowych
  • Wsparcie aktywności osób powyżej 50 roku życia – w ramach Centrum Promocji Zatrudnienia
  • Akademia Mistrzów Kuchni – bezpłatne certyfikowane szkolenia dla kucharzy
  • Centrum Promocji Zatrudnienia – szansą na aktywność zawodową młodych
  • Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach – szansą na dobry start małego dziecka
  • Lepsze wykształcenie-bezpieczna przyszłość Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych szansą na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
  • Przełamać bariery-kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w podregionie koszalińskim
  • Akademia Rozwoju Zawodowego kelnera-profesjonalne szkolenia doskonalące gwarancją poprawy jakości i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich.

Dowiedz się więcej

 Szczegółowe informacje

tel. (94) 342 48 20 wew. 290
kom. 512 224 761
jpalgan@fundacja-ece.edu.pl