Informujemy, że prowadzimy nabór do pierwszej klasy
w roku szkolnym 2024/2025

Szkoła nie pobiera wpisowego i czesnego.
Warunkiem przyjęcia kandydata jest dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższych dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
  • orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeśli posiadasz
  • trzy zdjęcia
  • zaświadczenie (kopia) od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  • Ważne! – do 25 sierpnia br. podpisaną z pracodawcą umowę w celu przygotowania zawodowego na okres 36 miesięcy.

Opłaty obowiązujące Rodziców/ Opiekunów

  • koszt dojazdu i wyżywienia podczas turnusu kształcenia zawodowego – 4 tyg./rok
  • zakwaterowanie ucznia w internacie podczas turnusu kształcenia zawodowego – 4 tyg./rok

Opłaty realizowane przez szkołę

Koszt nauki za kształcenie podczas turnusu zawodowego – 4 tyg./rok